News/Articles

SEMINÁŘ ZDARMA 14.8. 14:00 - místo na pozvánce
(Seminář je jak v češtině tak v angličtině)

PRÁCE V GASTRO/HOTELECH: HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ A PRACOVÁNÍ VE VB.
MOŽNÁ NEJUŽITEČNĚJI STRÁVENÉ 2 HODINY VAŠEHO ŽIVOTA!


GASTRO/HOTEL JOBS: FINDING A JOB & WORKING IN UK
POSSIBLY THE MOST VALUABLE 2 HOURS OF YOUR LIFE!


Pokryté body / Points Covered:

- Představení Prace UK
- Introduction to Prace UK

- Pracovní pozice ve VB a očekávání zaměstnavatele.
- Job titles in UK & Employers expectations

- Rozdíly platových tarifů ve VB.
- Variations in wage scales around UK

- Nezbytné kvalifikace (mluvení anglicky, gastro znalosti, ambice, vedení, kreativita, touha a chtíč uspět)
- Essential Qualifications (speaking English, gastro knowledge, ambition, drive, leadership, creativity, desire and will to succeed)

- Napsání dobrého CV (napište nám pro šablonu zdarma)
- Writing a good CV. (send for our free template)

- Příprava na pohovor (Skype NEBO osobní pohovor).
- Preparing for an Interview (Skype OR personal interview)

- Podmínky pro zaměstnání: smlouva, pracovní doba/přesčasy, strava, ubytování
- Conditions of employment: contract, working hours/overtime, meals, accommodation.

- Termíny výplat, dělení dýžek, bonusy, dovolené.
- Pay period, sharing tips, bonuses, holidays.

- Daň ve VB a zdravotní pojištění (občané EU) Dobré zprávy.
- UK Tax and Health Insurance (EU Citizen) The good news!

- Život ve VB: ceny, ubytování, cestování, atd.
- Living in UK: costs, accommodation, transport etc.


NÁSLEDOVÁNO OTÁZKAMI A ODPOVĚĎMI (Zašlete nám email s Vašimi otázkama, pokud nejsou výše)
FOLLOWED BY QUESTION AND ANSWERS. (Email us your question if not in the above)

Zašlete Email: PRO VSTUPENKY ZDARMA: len@praceuk.cz
Zašlete Email: PRO CV ŠABLONU ZDARMA: shane@praceuk.cz


www.praceuk.cz

 
Top companies on JobsIn.cz
Expedia ManpowerGroup Utilitywise Prague Grafton Recruitment s.r.o. Amadeus Media Group Dorset Recruitment